วอยเชยค เชสน – มทไธส เดอ ลกท เลโอนารโด โบนชช ดานโล – ฮวน กวาดราโด เวสตน แมคเคนน โรดรโก เบนตนกร อารตร. 2019 – แบบบานทรง. […]

1บานปนลอฟทชนเดยวยกพนสง ออกแบบงายแตนาอย เนนอยอาศยเพยงไมเกน 2 คน ตวบานสรางดวยโครงสรางปน มง. บานชนเดยวแนวโมเดรนลอฟท หลงคาเพงหมาแหงน ใตหลงคากรดวยไมเทยมสเทา มหลงคากนสาดหนาบาน. สร างบ านงบเบาๆ บ านสไตล โมเด ร นหล งคาทรงแหงน […]

แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ จาก BLACK BRUSH architect ทผสมผสานบานยกพนสงแบบไทย ๆ ใหเปนสไตลโมเดรน และคมโทนดวยสขาว-ดำททำใหดทนสมย. บานไม หลงคา โม เด ร น. Databkk […]

จำหนายกระเบองโมเสค kera ราคาถก ขายทงกระเบองโมเสค ตกแตง กระเบองโมเสคตกแตงหองครว ขนาด 12×12 สามารถตดตอสอบถามราคาขายกระเบองโมเสค. กระเบองโมเสค Mosaic Tiles โมเสคสทอง เราม โมเสคหนออน ท Cotto Life มกระเบอง โมเสค. […]

18บานชนเดยว สไตลโมเดรนทรอปคอล 2 หองนอน 1 หองนำ ราคาในงบ 530000 บาท. บานชนเดยวเรยบงาย หลงคาเพงหมาแหงน 2 หองนอน 1 หองนำ พรอมระเบยง บนพนทใชสอย 64 ตรม. แบบบ […]

แบบ บาน โม เด ร น แบบ บาน โม เด ร น ราคา ถก บวกกบหนาสงขยาทมความหวานมน ทานคกนอรอยไดอยางลงตว วธการทำ. บานไม หลงคา โม […]

แบบบานโมเดรน หากจะบอกวาบานหลงนมความสมดลในการออกแบบตกแตงมากๆ กคงจะไมเกนไปสกเทาไหร เปนสไตล Modern Contemporary อกหนงหลงทผม. กลบมาพบกบ ในบาน กนอกแลวคะ เราจะขอนำเสนอ 10 แบบบาน. บ านช นเด ยวสไตล โมเด ร นยกพ […]