แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน พรอมใตถนยกสงสำหรบจอดรถ ขนาด 3 หองนอน 2 หองนำ งบกอสรางประมาณ 159 ลานบาท. รปจากดานขางของบานหลงน ทำใหสะดดสายตา และสะดดใจแอดมนเปนอยางมาก ระเบยงไม. บ านสวยโปร งช นเด ยว หล […]

แบบ 3D หอกระจายขาว ขนาดความสง 10 เมตร ไฟล SketchUp โดย ชาง. แบบบานอสาน ชนเดยว ยกพนสง ราคา 58500 บาท. Sketchup Home Design Plan […]

แบบแปลนบานชนเดยว แบบบานสองชน แบบกอสรางบาน แบบยนขออนญาต แบบบานยนธนาคาร แบบบาน. ซงหลงคาทรงจวทวาน เมอเวลาผานไปรปทรงอาจจะไมเออตอบรบทและสไตลใหม ๆ ทหมนเวยนเปลยนไป หนาจวแบบบานไทยทเราเคย. บ านช นเด ยวหล งคาทรงจ วแนวเร ยบง าย ล […]

หนาหลก ตกแตงบาน แบบบาน แบบบานไม แบบบานไมชนเดยว บานไมชนเดยว สไตลชนบท มระเบยงขางสนามหญา นงสบาย. บานไมชนเดยว โครงสรางเหลก ซงมขนาดกะทดรด เหมาะสำหรบคนทกำลงมองหาบานหลงแรกทมขนาดไมใหญมากจนเกนไป ภาพรวมแบบคลาวๆ ด. Riverside Home บ านในฝ น […]

แบบบานชนเดยว ราคาไมเกน 1 แสนบาท บานหลงเลก 1 หองนอน 1. แบบบานชนเดยวนนเปนทยอมรบ และนยมอยางมากของคนไทย ซงครงนเรากขอรวบรวม 7 แบบบานชนเดยวราคาถก ไมเกน 450000 บาท นอกจากขนาด. แบบบ านช นเด […]

แบบบานชนเดยวสไตลรสอรต บานเพอการพกผอนโดยเฉพาะ 1 หองนอน 2 หองนำ พนท 77 ตรม บาน. 9แบบบานชนเดยวหลงเลก สไตลโมเดรนลอฟท กอสราง 2 เดอน คมงบเอง งบ 23 แสนบาท. แบบบ […]

แบบรานขายของชำ รานคาสะดวกซอ สะดวกในการจดเกบ รานคาขายของชำ โซหวย หรอ รานสะดวกซอทเราคนเคยกนด หลายๆ ครงททางแฟนเพจ. – แบบบานราคาไมเกนลานทงชนเดยวและ 2 ชน – รวบรวมขอมล แบบบานราคาไมเกน 3 แสน จากหลายๆเวบ. แบบบ […]

ทมโตะทานอาหารอยในหองได เปนแบบแปลนบาน ทถอวากำลงพอ. บานชนเดยวยกสง Granholmen Cottage กลบมาพบกลบแบบบานชนเดยว แบบบานสวยๆทมานำมาเสนอ เปนไอเดยสำหรบผสนใจจะสรางบาน ขนาดไมใหญงบประมาณ. บ านช นเด ยวแบบหล งคาจ ว 2 ห องนอน พ […]

แบบบานชนเดยว สไตลรานกาแฟ Modern Coffee ลกษณะบาน บานชนเดยว 1หองนอน 1หองนำ 1หองครว สำหรบทกทานทกำลงมองหาธระกนเลกบนพนทดน. แบบบานชนเดยวสไตลรวมสมย ตกแตงสขาวเรยบงาย ใช. บ านเพ งหมาแหงนช นเด ยว 1 ห […]

บานชนเดยวมพนทใชสอยราว 56 ตารางเมตร ประกอบดวย 2 หองนอน 2 หองนำ หองโถงกลาง และพนทจอดรถ ใชงบประมาณในการกอสราง 495000 บาท ไมรวม. 15 แบบบานงบไมเกน 300000 บาท กะทดรดเรยบงาย เหมาะสำหรบอยอาศยไมเกน […]