ขอเกรนสน ๆ เพอทำความเขาใจกนกอนนะครบ เรองแรก ฮอรโมนเพศจะแบงออกเปน ฮอรโมนเพศหญง ซงมอย. วธการ เพมฮอรโมนเพศหญง เอสโตรเจน. อาหารเสร มปร บประจำเด อน ร ว วยาแก ตกขาว ยาปร บประจำเด […]

ความจรงแลว ยาปรบฮอรโมนเพศหญง ลดสว ทมขายตามทองตลาด มมากมายหลายยหอ ซงแตละตว ก. Product details of ยาฮอรโมนหญง ฮอรโมนเอสโตรเจนจากธรรมชาต สำหรบผหญงทตองการกระชบมดลก กระชบจดซอนเรน กระชบรปราง หนาอกเตงตง รป. ลดน าหน ก […]