ถกใจ 2275 คน 35 คนกำลงพดถงสงน. บรษท ขาย จำหนาย หลงคาใบจากเทยม หลงคาหญาเทยม ราคาถก ซอทไหน หลงคาใบจากเทยม เลยนแบบธรรมชาตไดเหมอนจรง ทนแดด ทนฝน. ไผ ย กษ ทองผาภ […]

วอยเชยค เชสน – มทไธส เดอ ลกท เลโอนารโด โบนชช ดานโล – ฮวน กวาดราโด เวสตน แมคเคนน โรดรโก เบนตนกร อารตร. 2019 – แบบบานทรง. […]

แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ จาก BLACK BRUSH architect ทผสมผสานบานยกพนสงแบบไทย ๆ ใหเปนสไตลโมเดรน และคมโทนดวยสขาว-ดำททำใหดทนสมย. บานชนเดยวแนวรวมสมย ลกษณะบานแบบหลงคาทรงปนหยา ตวบานยกพนสงประมาณ 15 เมตร หนาบานมเฉลยงและทำเปนบรรไดทางขนบาน. แบบบ […]

18บานชนเดยว สไตลโมเดรนทรอปคอล 2 หองนอน 1 หองนำ ราคาในงบ 530000 บาท. บานชนเดยวเรยบงาย หลงคาเพงหมาแหงน 2 หองนอน 1 หองนำ พรอมระเบยง บนพนทใชสอย 64 ตรม. แบบบ […]

แบบบานชนเดยวแนวชนบท หลงคาจวซอนชน ตกแตงดวยโทนสเขยวสดใส 3 หองนอน 2 หองนำ. แบบบานอยตะมตะม รหส fp035 ลกษณะตวบาน. สร างบ านช นเด ยว หล งบ านส งโปร […]

บานเพงหมาแหงนเปนบานทมความนยนมมากในปจจบน หลงคาแบบเพงหมาแหงน Skillion Roof เปนชอหลงคาทมความลาดเอยงดานใดดานหนง. 2 หองนอน 1 หองนำ. แบบบ านสไตล โมเด ร นยกพ นต ำ หล งคาเพ งหมาแหงน แต […]

บานชนครง เปนบานอกแบบหนงทไดรบความนยมมากในปจจบน เพราะรปทรงสวยงามและตวบานไมสงมากนกการขนลงสะดวก วนนทางทมงาน Me. Ad Det riktige hotellet til best pris. แบบบ านช นเด ยว สไตล โมเด ร นทอป […]

บานชนเดยวทรงจวยกพน ลกษณะบานออกแบบเปนบานชนเดยว หลงคาทรงจวซอนสองชน ตวบานยกพนสง หนาบานมเฉลยงสำหรบนงเลน. Posted in แบบบานชนเดยว หลงคาทรงจว Uncategorized Tagged กซอบาน กบาน กสรางบาน ขาย ขายบาน ขายแบบบาน ขนบานใหม ซอแบบ. บ […]

หนาแรก บานชนครง แบบบานสไตล. 2018 – บานชนเดยวขนาดกลาง ประกอบไปดวย 3 หองนอน 2 หองนำ หองนงเลน หองครว และโรงจอดรถ มพนทใชสอยราว 158 ตารางเมตร โดยใชงบประมาณ. แบบบ านหน […]

หลงนเปนบานแบบ ghp406 ผลงานการออกแบบและกอสรางโดย รบสรางบานภาค. รบรองคนชอบแบบบานเรยบ ๆ โลง ๆ กลนอายชนบท ตองถกใจบานชนเดยวใตถนสงทออกแบบโดย คณ ชลอ นาดำ แนนอน เพราะบานหลงนสวยงามสไตล. บ านทรงป นหยาสองช น ขนาด […]