บรการรบออกแบบบาน รบเขยนแบบบาน รบสรางบาน แบบบานชนเดยว แบบบานสองชน โดยทมงานมออาชพ ตดตอสอบถาม 061-120-3298 หรอ 061-120-3298 line ID. แบบบานชนเดยวราคาประหยด ตกแตงสไตลโมเดรน 2 หองนอน 2 หองนำ ในงบกอสรางเพยง 495000 […]

มาดกนกบงบสราง 485000 กบเวลาสราง 45 วนจบเบดเสรจ ทหลายๆ ทานประมาณ 5000 คนใหความสนใจ ขอตอบในเฟสนนะครบ. รววบานชนเดยว งบไมเกน 500000 ทงภายนอกภายในอยางละเอยด ep1 เพอ. ป กพ นโดย Doung […]

สมครใชงานงาย เพกถอนทนใจ พรอมทมงานซพพอรต 24 ชวโมง ดแลดจญาตมตร. Ad Work with the Acquira team who will help you acquire systematize grow a […]

กลายเปนปญหาใหญในวงการกอสราง เมอวาทเจาของบานไดเหนแบบบานจากหลาย ๆ เพจ แจงงบกอสรางไวเพยงหลกแสน โพสตเหลานถกแชรตออยางรวดเรว นนเปนเพราะใคร ๆ ก. สรางบานงบ 5 แสน. สว สด ท กท านท กำล งมองหาไอเด ยบ […]

ภายในบานหองโถงพกผอนปพนดวยกระเบองสครมผนงโทนสขาวและฝาเพดานแบบเรยบสขาว การออกแบบจดสรรพนทใชสอยภายในบานหลงน. และวนน ในบาน กไดรวบรวม 15 แบบบานราคาประหยด มาฝากเพอนๆ ชาวเวบทกทาน เพอเปนไอเดยใหกบคนทกำลงจะสรางในงบประมาณแบบจำกด. สร างบ านเองงบน อย ใช เวลาไม นาน รวมท งหมดจบท 180 […]

สำหรบโครงสรางบานนนเปนโครงเหลก ฝาผนงไมเฌอรา ซงเปนบานนอคดาวน ตวบานยกพนสง หลงคาทรงมะนลา พนทใชสอย 26 ตรม. ตวเถยงนามเสาปน 9 ตน ยกพนสงเลกนอย ตวบานสรางดวยไม สเหลองอรา เเนวระเเนงสราง เศษไมทเหลอจากการทำตว. Icymi Asian Tropical Design […]

การปลกบานดวยไมไผ How to Built Bamboo Houseวดโอนนำเอาภมปญญาทองถน การ. ฝกยกระดบฝมอ สาขา การสรางบานดวยไมไผเพอการทองเทยว 18. บ านทำจากไม ไผ ในป 2020 การออกแบบบ านหล งเล ก […]

แบบบานราคาไมเกน 2 แสน สำหรบคนงบนอยมเงน 150000 กสรางอยได. ใหม ตดรถไฟฟา หรอ แบบบานชนเดยวขนาด 2 หองนอน 1หองนำ โดยเปนบานหลงเลกๆ ทแสนจะ. บ านช นเด ยว สไตล […]

บานชนเดยวหลงนเปนบานในฝนทเจาของบานมาตงกระทบอกเลาเรองราวการสรางบานดวยเงนเกบของตวเอง และใชเงนสดในการสราง. แบบบานสวยชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ งบ 235 ลานบาท. บ านสวนหล งน อย ก บงบประมาณก อสร างประหย ด เพ […]

สรางบานเองราคาถก แบบบานชนเดยวยกพน มระเบยง 2 หองนอน 1 หองนำ 1 หองครว ราคาประหยด ในงบประมาณ 3 แสนกวาบาท เราลองไปดกนคะวาจะสวยขนาดไหน. งบกอสราง 42 – 52 ลานบาท. แบบช […]