เปน amoxycilin 500 mg 2 แผง. Paracetamol พาราเซตามอล Acetaminophen Paracetamol พาราเซตามอน หรอ Acetaminophen อะเซตามโนเฟน เปนยาชนดเดยวกน ซงทวไปจะรจกในสรรพคณยาแกปวด ลดไข ซงสามารถหา. ป กพ […]

รายการ Satanswer ออกอากาศทกวนจนทร เวลา 2000 นและเชาวนองคาร เวลา 800 น. จ ปรบวธจายยาพาราฯ หามกนเกนวนละ 8 เมด เมอวนท 9 ตลาคม 2557 ผสอขาวไดรายงานความคบหนากรณน โดยพบวาคณะกรรมการพฒนาระบบยา […]