64 คมโควด ไฟเขยว สปสชขยายวนตรวจโควดฟร ทศนยไทย-ญปน ดนแดง ถง 31 พค. มมตขยายเวลาปดสถานท จนถงวนท 17 พค. ป กพ นในบอร ด ข าวสาร วนท […]