แบบ บ้าน ชั้น เดียว 4 ห้อง นอน มี สระ ว่า ย น้ำ

แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน รปทรงตวแอล 2 หองนอน 3 หองนำ งบกอสรางเรมตน 19 ลานบาท. แบบบานชนเดยว รปทรงตวแอล ตกแตงรวมสมย 2 หองนอน 1 หองนำ พนทใชสอย 77 ตรม.

บ านช นเด ยวบรรยากาศร สอร ท 2 ห องนอน ตกแต งเร ยบง ายสไตล ร วมสม ย พร อม สระว ายน ำแสนสดช น ไอเด ยแต งสวนหล งบ าน บ านในฝ น แบบบ านโมเด ร น

ราคาเรมตน 2000 บาทคน รวมอาหารเชา ราคาอาจมการเปลยนแปลงกรณาโทรสอบถามอกครง Phone.

แบบ บ้าน ชั้น เดียว 4 ห้อง นอน มี สระ ว่า ย น้ำ. บานเดยวชนเดยว 2-3 หองนอน 2-4 หองนำ 1-2 ทจอดรถ บนถนนสขมวท หรหราอยางมสไตล ใกล เซนทรลเฟสตวล พทยาบช เรมตน 6 ลานบาท. ดวยไอเดยบคฉบบนไดเลอกหยบยกเอา 10 แบบบานทมาพรอมกบ สระวายนำ ในแบบตาง ๆ ทงเลกและใหญ ซงสามารถสรางไดจรง โดยไมจำเปนตองใชงบประมาณในการกอสรางมากมาย. ชม 12 แบบบานชนเดยวสวย ๆ หลากสไตล พรอมแปลนและราคากอสราง เรมตนท 135 ลานบาท สำหรบครอบครวเลก ๆ และคนทกำลงมองหาแบบบานสำหรบผสงอาย.

แปลนบาน 4 หองนอน พรอมสระวายนำ บานหลงนเหมาะสำหรบเปนบานสำหรบครอบครวใหญเพราะมมากถง 4 หองนอน ออกแบบเปนสดสวนมะสระวายนำอยดานหลงบาน สระวายนำมขนาด. แบบบานชนเดยว 2 หองนอน 2 หองนำ แบบท 4. งบสรางเรมตนประมาณ 25 ลานบาท ไมรวมสระนำและตกแตงภายใน ออกแบบดวยสไตลโมเดรนสมยใหม เหมาะกบคนยค.

Star Hill River Kwai Resort. 135 ม3 ไทรโยคนอย ซอย 7 ตทาเสา อไทรโยค จกาญจนบร. แบบบานชนเดยว 2 หองนอน 2 หองนำสไตลโมเดรน Eco Home จากโครงการบานศรลานนา ทเนนวสดจากธรรมชาตผสมรวมกบความโมเดรนไดอยาง.

แบบบาน 4 หองนอนชนเดยว Contemporary Style หนากวาง 172 เมตร 4 หองนอน 3 หองนำ 1 หองรบแขก 1 หองครว 1 หองอาหาร พนทใชงาน 185 ตารางเมตร หองครวดไซนอยดานหนา 2 หอง มหองนอนขนาดใหญ. บาน คอนโด บานชนเดยว ทาวนโฮม หองนอน. สวสดครบ วนนทมงาน Beautyinfoo มแบบบานหลงเลกกระทดรด อยทามกลางสวนมะพราวมาฝาก ซงบานหลงนบอกเลยวาถาใครไดเหนตองชอบแนนอน.

แบบบานชนเดยวหลงน มพนทใชสอยภายในตวบานประมาณ 190 ตรม. บรการรบออกแบบบาน รบเขยนแบบบาน รบสรางบาน แบบบานชนเดยว แบบบานสองชน โดยทมงานมออาชพ ตดตอสอบถาม 061-120-3298 หรอ 061-120-3298 line ID. เรมตนทบานหลงแรก พลวลลา 4 หองนอน 1 หองนงเลน 4 หองนำ แบบชนเดยว มพนทใชสอยถง 38550 ตาราเมตรเลยทเดยว โดยจดแบงพนท.

6แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ. แบบบานชนเดยว 4 หองนอน สไตล Modern Luxury ออกแบบเปนบานแบบ Pool Villa Resort ขนาด 4 หองนอน 5 หองนำ 1 หองนงเลน 1 หองครว 1 หองรบแขก มพนทใชสอยขนาดกวางใหญ 469 ตารางเมตร. แบบบานสไตลโมเดรนชนเดยว 4 หองนอน 4 หองนำ พนทใชสอย 280 ตารางเมตร.

แบบบานชนเดยวสไตลรสอรต บานชนเดยวมสระวายนำ สำหรบคนชอบการตกแตงบานพกหรอหองพกสไตลรสอรต มาดไวเกบเปนคอลเลคชนไอเดยตกแตงบานกนคะ.

10 Beautiful Single Story Houses With 3 Bedrooms With Floor Plan And Budget Estimate Affordable House Design Pool House Plans Rest House

ป กพ นในบอร ด ร งนกน อย

Two Story Contemporary Home With Swimming Pool 4 Rumah Kontemporer Arsitektur Bali

แบบบ านช นเด ยว ม สระว ายน ำ 2 ห องนอนเป นส วนต ว บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ บ านสระว ายน ำ บ านหล งเล ก ๆ แบบบ านช นเด ยว

ขายบ าน 4 ห องนอน 3 ห องน ำ เฟอร น เจอร ครบ พร อมสระว ายน ำส วนต วท ส นนาเม ง ส นทราย ใกล ทางหลวงหมายเลข 118 ถนนเช ยงใหม เช ห องนอน เคร องด ดคว น ห องน ำ

บ านช นเด ยวม สระน ำกลางบ าน บ านสระว ายน ำ ร ปแบบบ าน

แบบบ าน ต วย ม สระน ำตรงกลาง การตกแต งบ าน ไอเด ย

แปลนบ านพร อมสระว ายน ำ แบบบ านช นเด ยว แปลนบ าน บ านในอนาคต

ไอเด ย แบบบ านไม ยกพ นใต ถ นส ง สไตล โมเด ร นร วมสม ย พร อมสระว ายน ำสดช น บ านเก า บ านในฝ น และ แปลนบ าน

แบบบ านช นเด ยวแนวโมเด ร นลอฟท ขนาด 2 ห องนอน งบก อสร าง 1 2 ล านบาท Doidea ด ไอเด ยบ าน ร ปแบบบ าน แบบสวนสม ยใหม แปลนบ านสามห องนอน

Perfect Home บ านช นเด ยว ม สระว ายน ำและสนามกอล ฟ บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต งบ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ บ านสระว ายน ำ ร ปแบบบ าน กระท อมน อย

บ านช นเด ยว 4 ห องนอน 2 ห องน ำ ม ระเบ ยงหล งบ าน แบบบ านภายนอก ภายนอก บ าน บ าน

สระว ายน ำหล งบ าน ห องนอน

อาช โต พ ลว ลล า บ านพ กพ ทยา 4 ห องนอน ม สระว ายน ำส วนต ว ทำอาหารได ม เตาป งย าง คาราโอเกะ เข าพ กได 12 15 คน ร ปแบบบ าน ว ลล า ห องนอน

แบบบ านช นเด ยว สไตล โมเด ร น 2 ห องนอน 2 ห องน ำ บนพ นท ใช สอย 115 ตารางเมตร ด วยงบประมาณไม เก น 700 000 บาท เหมาะสำหร แบบบ านช นเด ยว ผ งบ าน ร ปแบบบ าน

Pin On Small House

แบบบ านช นเด ยว ร ปทรงกระท อมคลาสส ค พร อมสระว ายน ำในบรรยากาศธรรมชาต Naibann Com แบบบ าน แต งบ าน เฟอร น เจอร ตกแต งบ บ าน แบบบ านช นเด ยว ภายนอกบ าน

ว ลล า เดอ ซาล พ ทยา บ านพ กพ ทยา 3 ห องนอน ม สระว ายน ำ ป งย างได ว ลล า ห องนอน

แบบบ านช นเด ยว สไตล โมเด ร น 3 ห องนอน 3 ห องน ำ พร อมสระว ายน ำส วนต วบนระเบ ยง Naibann Com แบบบ านช นเด ยว ร ปแบบบ าน ผ งบ าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *